Chương tŕnh Giáo Lư Song Ngữ


TA Giáo Lư được huấn luyện để chuẩn bị hướng dẫn Tĩnh Tâm Confirmation

Ban Giáo Lư 2006/2007--Giảng Viên Giáo Lư và Sr Xuân Thu, Sr Thu Huong