cadoan

Ca Đoàn Hương Việt và những Bản Thánh Nhạc được trình diễn trong đêm Giáng Sinh 2010

http://www.youtube.com/watch?v=eVwjBnSIujQ  (Giáng Sinh Khó Nghèo)
http://www.youtube.com/watch?v=V_3ExgrNpG8  (Panis Angelicus)
http://www.youtube.com/watch?v=d7yVslO3WLk  (Mầu Nhiệm Tình Thương)
http://www.youtube.com/watch?v=w-DPngNN4nk  (Đi Tìm Chúa Tôi)
http://www.youtube.com/watch?v=Vl-VPzzgM50    (Say Noel)
http://www.youtube.com/watch?v=xfWNWmNnWxk (Tiếng Hát Thiên Thần)
http://www.youtube.com/watch?v=hfL6JzhNxCo    (Ngài Đến)
http://www.youtube.com/watch?v=YEM46Z1jAXY ( Joy To The World)
http://www.youtube.com/watch?v=wM4SyESWXhg (Hang Belem & Feliz Navidad)