THÔNG BÁO

GIẢI THI VIẾT VĂN - MỪNG BỔN MẠNG 2007

 Giải Nhất Văn (tiếng Việt)

Ngoại Em – Carol Lê 9 tuổi

 Giải Nhất Văn (English)

What I Think Makes The Catholic Strong

Kevin Nguyễn 14 tuổi

Giải Nhất Thơ (English)

My “Boni” Church – Victoria Vũ 17 tuổi

Giải nh́ Văn & Thơ (English)

Briana Vu 15 tuổi

 Giải Ba Văn

Joseph Thạch 10 tuổi

 Giải Ba Thơ

Alex Vũ 13 tuổi

 Các Bài Viết chủ đề

Michelle Đỗ 10 tuổi – Sinh Hoạt

Channel Statti 13 tuổi – Gia Đ́nh

Christy Shunnshyne 14 tuổi - Fun

Claudia Vũ 10 tuổi - Young

 

Cha Quản Nhiệm, Ban Thường Vụ, và Ban Đặc San Quê Mẹ 2007 xin cảm tạ quư vị phụ huynh đă khuyến khích con em viết bài cho Đặc San Quê Mẹ Mừng Bổn Mạng 2007 và chúc mừng các em có tên trong danh sách trên


 

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO BÁN PHIẾU ĐI CHỢ

 Để gây thêm quỹ sinh hoạt cho Cộng Đoàn và HCBMCG, HCBMCG và Ban Thủ Quỹ Cộng Đoàn sẽ tiếp tục bán phiếu thực phẩm đi chợ Á Đông, SàiG̣n và Đà Lạt.  Số tiền lời thu được sẽ sung vào quỹ sinh hoạt Cộng Đoàn và HCBMCG.  Xin vui ḷng liên lạc chị Thục 996-8702, chị Hiền 533-2126, chị Định 991-3852 hoặc chị Quỳ 530-1623.

 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

 Nhằm giữ được sự sốt sắng của cộng đoàn khi tham dự các Thánh Lễ Thứ Bảy, cha Quản Nhiệm và HĐMV trong phiên họp ngày 15 tháng 7 đồng quyết định mọi sự giúp đỡ cho việc bác ái tại quê nhà qua sự kêu gọi quyên góp của quư tu sĩ nam nữ trong các Thánh Lễ sẽ hoàn toàn được phụ trách và điều hành theo nội quy của quỹ Bác Ái cộng đoàn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2007.