Baptism Program - Chương Tŕnh Rửa Tội Cho Trẻ Em

    

[click HERE to see pictures of the latest Baptism]  

[ Click HERE To see The LISTING of the INFANTs and their Baptism dates]

Introduction to Baptism - Giới Thiệu về Bí Tích Rửa Tội

"The Decree for the Armenians" c̣n được gọi là "Exultate Deo" của Pope Eugene IV là những lời hướng dẫn có giá trị như là điều luật của hội thánh công giáo. Luật bản này nói về Phép Rửa Tội như sau:
Phép Rửa Tội là phép bí tích quan trọng nhất trong các phép bí tích, bởi v́ đó là cửa của cuộc sống tâm linh; bởi bí tích Rửa tội mà chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa và được kết hợp với hội thánh Chúa. Mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô cho ta sống một đời sống mới qua nước và Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ không vào được nước Thiên Đàng nếu chúng ta không được qua phép rửa tội. Mc16:16 Ai tin và chiụ phép rửa, sẽ được ơn cứu độ.
The Roman Catechism (Ad parochos, De bapt, 2,2,5) đă định nghĩa: Phép Rửa Tội là một bí tích, bởi phép bí tích này mà chúng ta được sống lại qua nước và Chúa Thánh thần để thành một tạo vật mới về mặt thiêng liêng.

Preparation for Baptism - Sửa Soạn để con em được lănh nhận Bí Tích Rửa Tội

Quư Cha Mẹ / Gia Đ́nh có con muốn được rửa tội xin lưu ư:

1. Đơn xin rửa tội phải được điền trước và nộp vào hộp thư của LM Quản Nhiệm tại văn pḥng nhà xứ hay email về cho anh chị Toản-Anna tại tranjohn1954@yahoo.com trước ngày Chúa Nhật cuối cùng của mỗi tháng.
Quí vị có thể download trên Website của Cộng Đoàn tại cdanaheim.org để điền và email - hay lấy đơn ở cuối nhà thờ để điền và nộp cho LM Quản Nhiệm.

2. Cộng đoàn sẽ không có lớp Hướng Dẫn Rửa Tội và không có Nghi Thức Rửa Tội trong tháng nếu không có ai nộp đơn ghi danh trước.

3. Một trong hai cha mẹ có con rửa tội và một người đỡ đầu bắt buộc phải tham dự lớp Hướng Dẫn Rửa Tội. Nếu người đỡ đầu không đến được, chúng tôi phải dời lớp và ngày rửa tội đến 2 tháng sau.

4. Lớp Hướng Dẫn Rửa Tội sẽ học vào ngày Chúa Nhật đầu tháng lúc 3:30PM tại pḥng F và Nghi Thức Rửa Tội sẽ vào ngày Chúa Nhật Thứ hai của tháng vào lúc 3:30PM trong nhà thờ.

5. Ngày Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai của tháng 2, 6, 8, 10 & 12. Sẽ không có rửa tội trong mùa chay, xin ghi danh trước một tháng.

Registration Form - Đơn ghi danh

Quí vị có thể download đơn ghi danh ở đây và điền trước ở nhà nếu có thể được để tiết kiệm thời giờ.

H́nh Ảnh của các gia đ́nh mới có con rửa tội trong năm nay

LM Quản Nhiệm, Ban Chấp Hành và toàn thể cộng đoàn dân Chúa xin chúc mừng Cha Mẹ và thân quyến của các em đă được rửa tội trong Chúa Ba Ngôi tại Cộng Đoàn Anaheim. Xin Chúa luôn ban tràn đầy hồng ân của Chúa thánh thần xuống cho các em, quư cha mẹ và quư thân bằng quyến thuộc .

[click HERE to see pictures of the latest Baptism]