Lm. Quản Nhiệm
Augustin  Long Vũ
(714) 956-3110 x 130


Chủ Tịch
Ô. Phạm Anh Linh 
(714) 527-7039

 

Ban Thường Vụ CĐ Anaheim

 

Parish website: http://www.stbonifaceonline.org/default.html


BAN THƯỜNG VỤ

Nhiệm Kỳ 2006-2008

 

Chủ Tịch                               A. Phạm Anh Linh                                  714-527-7039

Phó CT Nội Vụ                       A. Lâm Tùng Sơn                                   714-635-8067

Phó CT Ngoại Vụ                    A. Tony Hưng Dương                              714-775-1160

Tổng Thư Kư                         C. Phan Bích Huyền                                714-572-1502

Tổng Thủ Quỹ                       C. Lê Thị Thục                                      714-996-8702

PT Phó CT Nội Vụ                   A. Phạm Ngọc Anh                                 714-262-0613

PT Phó CT Ngoại Vụ                A. Nguyễn Năng Chí                               714-572-1502

PT Tổng Thư Kư                     A. Trần Quí                                          714-921-4697

PT Tổng Thủ Quỹ                   C. Tống Kim Hằng                                  714-821-8685

-----

CHƯƠNG TR̀NH MỤC VỤ

 

THÁNH LỄ

·   Chúa Nhật:                                          6:30 PM Thứ Bảy

·   Thứ Ba:                                               7:00 PM trừ trước thứ Sáu đầu tháng

·   Thứ Sáu Đầu tháng:            8:00 PM

 

CHẦU THÁNH THỂ

·   Thứ Sáu Đầu tháng:            7:30 PM - 8:00 PM

·   Chầu 24 tiếng chung với Giáo Xứ

 

GIẢI TỘI

·    Thứ Ba:                               6:00 PM – 7:00 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh) Ngoại trừ Thứ Ba trước Thứ Sáu Đầu Tháng

·    Thứ Tư:                         5:30 PM - 6:30 PM (Tiếng Anh)

·    Thứ Bảy                              3:30 PM - 4:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

Bí Tích Xức Dầu:
Lm. Quản Nhiệm Augustin Bích Vũ

(714) 956-3110 x 130

RỬA TỘI TRẺ EM

* Lớp Hướng Dẫn: Chúa Nhật đầu tháng 3:30PM tại pḥng E (Cha Mẹ có con rửa tội và Người Đỡ Đầu bắt buộc phải tham dự lớp này.)

* Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai vào lúc 3:30 PM trong nhà thờ.

(Ghi Chú: Xin ghi danh trư ớc một tháng )

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

·    Giáo Lư Tân Ṭng:  Sr. Mai Xuân Thu  956-3110 Ext. 120

·    Rửa Tội Trẻ Em: Anh Toản & Chị Anna  637-7672

·    Trao Ḿnh Thánh Chúa: Ô. Oánh 774-0355; Anh Linh 527-7039

·    Thăm Viếng: Legiô Mariae * Chị Hạnh 758-9210

* Chị Thái 523-4514 * Anh Điện 533-2468

·    Ban Tang Lễ: * Trưởng Ban: Ông Vũ Ngọc Oánh 774 - 0355

   * Phó Ban: Chị Nguyễn Thúy Sương 993 - 6553

·    Việt Ngữ:                          * Thầy Lê Thanh Quang 961 – 7326

·    Thiếu Nhi Thánh Thể:         * Michael Vơ 924 – 0004

·    Giới Trẻ:                           * Nguyễn Đức Duy 422 – 5309

-----

Tin tức/Sinh hoạt cần thông tin/thông báo, xin liên lạc:

Anh Dương Hưng Tony (714) 7751160

Email: anthonyduong62@yahoo.com

Đặc trách WebSite www. cdanaheim.org

Anh Trần Q. Toản (714) 637-7672

Email: tranjohn1954@yahoo.com