Rite of Election 2008

Cộng đoàn Anaheim xin chào đón AC Bùi Cường & Nguyễn Ngân Christine, Anh Nguyễn Đức Huy, Anh Vương Minh Đức, Bác Trần Quang Liễm và các Dự Tòng tại CD Anaheim.

Các tên của Dự Tòng sẽ được đưa lên Đức Giám Mục trong buổi lễ Rite of Election, NT St Columban, để chuẩn bị cho ngày Thánh Tẩy trong Lễ Phục Sinh.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để ơn Thánh Chúa đến với cho các Dự Tòng.