Weekdays:
6:30 am - English
8:00 am - English
7:00 pm - Spanish (Except Tuesdays)
5:00 am - Spanish (first Fridays only)

Saturday:
8:00 am - English
5:00 pm - English
6:30 pm - Vietnamese
8:00 pm - Spanish

Sunday
6:45 am - English
8:00 am - Spanish
9:30 am - English
11:00 am - English
12:30 pm - Spanish
5:00 pm - English
7:00 pm - Spanish

Rectory Office Hours
Monday - Friday - 8:30 am - 8:00 pm
Saturday - 8:30 am - 12:00 pm
1:00 pm - 5:30 pm
Sunday - 9:00 am - 12:00 pm

Confessions
Wednesday - 5:30 pm - 6:30 pm (English/Spanish)
Tuesday - 7:30 pm - 8:00 pm (Vietnamese/English)
Saturday - 3:30 pm - 4:30 pm (English\Spanish\Vietnamese)

CHƯƠNG TR̀NH MỤC VỤ THÁNH LỄ
Chúa Nhật: 6:30 chiều thứ Bẩy
Thứ Ba: 7:00 PM trừ trước thứ Sáu Đầu tháng
Thứ Sáu Đầu tháng: 8:00 tối

CHẦU THÁNH THỂ
· Thứ Sáu Đầu tháng: 7:30 PM 8:00 PM
Chầu 24 tiếng chung với Giáo Xứ

GIẢI TỘI
Thứ Ba: 6:00 PM – 7:00 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh) Ngoại trừ Thứ Ba trước Thứ Sáu Đầu Tháng
Thứ Tư 5:30 PM 6:30 PM (Tiếng Anh)
Thứ Bảy 3:30 PM 4:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM
· Xin ghi danh trước một tháng

· Lớp Hướng Dẫn: Chúa Nhật đầu tháng 3:30PM tại pḥng E (Cha Mẹ có con rửa tội và Người Đỡ Đầu bắt buộc phải tham dự lớp này.)

· Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai vào lúc 3:30 PM trong nhà thờ.