Kinh Thánh Cựu Ước

Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Lời Giới Thiệu của ĐTGM Phạm Minh Mẫn

Dẫn Nhập Tổng Quát: Mặc Khải và Sách Thánh

Dẫn Nhập Cựu Ước

 

Sách Khởi Nguyên (Sáng Thế Kư)

Sách Xuất Hành

Sách Lê Vi

Sách Dân Số

Sách Thứ Luật (Đệ Nhị Luật)

Sách Yôsua (Gio-suê)

Sách Thẩm Phán (Thủ Lănh)

Sách Bà Ruth (Rút)

Sách Samuel I (Sa-mu-en 1)

Sách Samuel II (Sa-mu-en 2)

Sách Các Vua I

Sách Các Vua II

Sách Kư Sự I (Sử Biên Niên 1)

Sách Kư Sự II (Sử Biên Niên 2)

Sách Ezra (Ét-ra)

Sách Nêhêmya (Nơ-khe-mi-a)

Sách Tôbya (Tô-bi-a)

Sách Yuđita (Giu-đi-tha)

Sách Esther (Ét-te)

Sách Macabê I (Ma-ca-bê 1)

Sách Macabê II (Ma-ca-bê 2)

Sách Yob (Gióp)

Sách Thánh Vịnh

Sách Cách Ngôn (Châm Ngôn)

Sách Giảng Viên

Sách Diệu Ca (Diễm Ca)

Sách Khôn Ngoan

Sách Huấn Ca

Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a)

Sách Tiên Tri Yêrêmya (Giê-rê-mi-a)

Sách Ai Ca

Sách Baruk (Ba-rúc)

Sách Tiên Tri Êzêkiel (Ê-dê-ki-en)

Sách Tiên Tri Đaniel (Đa-ni-en)

Sách Tiên Tri Hôsê (Hô-sê)

Sách Tiên Tri Yôel (Giô-en)

Sách Tiên tri Amos (A-mốt)

Sách Tiên Tri Abđya (Ô-va-đi-a)

Sách Tiên tri Yôna (Giô-na)

Sách Tiên Tri Mica (Mi-kha)

Sách Tiên tri Nahum (Na-khum)

Sách Tiên Tri Habacuc (Kha-ba-cúc)

Sách Tiên Tri Sôphônya (Xô-phô-ni-a)

Sách Tiên Tri Haggai (Khác-gai)

Sách Tiên Tri Zacarya (Da-ca-ri-a)

Sách Tiên Tri Malaki (Ma-la-khi)